ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met Ruitenboer VOF

Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft Ruitenboer  het recht de offerte, binnen 10 werkdagen nadat zij de aanvaarding hiervan heeft ontvangen, te herroepen.

MEERWERK EN PRIJZEN

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.; deze prijzen worden derhalve verhoogd overeenkomstig het wettelijke B.T.W. – percentage.

De opgegeven montageprijzen gelden voor het plaatsen van ruiten in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest of ten gevolge van andere oorzaken.

Het is Ruitenboer toegestaan om prijsverhogingen die na het sluiten van de overeenkomst zijn ontstaan en die bovendien uit de wet voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Ruitenboer behoudt zich het eigendom voor van de aan de opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, alsmede van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Ruitenboer in verband met deze koopovereenkomsten heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

RUITVERVANGINGEN

Op de montage van autoruiten verleent Ruitenboer aan de opdrachtgever levenslange garantie (deze is niet overdraagbaar) op de montage.  Dit houdt in dat gebreken die aan een autoruit zijn ontstaan als gevolg van door Ruitenboer onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden kosteloos door Ruitenboer  zullen worden hersteld, op voorwaarde dat het gebrek door Ruitenboer vastgesteld en hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur m.b.t. de oorspronkelijke ruitvervanging.

Als Ruitenboer, als onderdeel van de dienstverlening bij een voorruitvervanging, de kalibratie uitvoert van een camera van een rijhulpsysteem die zich achter de voorruit bevindt, geldt op deze kalibratie, in afwijking van bovenstaande, slechts een garantie tot het volgende “kalibratiemoment” (d.w.z. elke gebeurtenis waarbij de voertuigfabrikant een kalibratie voorschrijft) of tot 2 jaar, afhankelijk van welke van deze twee zich het eerst voordoet.

Ontdekt de medewerker van Ruitenboer tijdens de vervanging roest in de sponning dan zal hij de opdrachtgever adviseren de sponning eerst te laten behandelen. Besluit de opdrachtgever in dat geval toch voor vervanging zonder behandeling van de roest, dan vervalt de garantie van Ruitenboer

De bewijslast dat de gebreken een gevolg zijn van onjuist uitgevoerde montage werkzaamheden, berust bij de opdrachtgever.

 RUITREPARATIES

Reparatie van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk of in alle gevallen toegestaan. Voor de beantwoording van de vraag of een ruitreparatie is toegestaan dient mede rekening te worden gehouden met de meest recente APK-normen. De beoordeling of een ruitreparatie (technisch) mogelijk is geschiedt door een bij Ruitenboer in dienst zijnde medewerker.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat sommige van de ruitreparaties, ondanks op een correcte wijze uitgevoerd, niet het beoogde resultaat opleveren. In een aantal gevallen blijft bijvoorbeeld de reparatie (duidelijk) zichtbaar en/of scheurt de inslag verder.

In het geval de opdrachtgever niet tevreden is over een ruitreparatie die door Ruitenboer door middel van een harsinjectie is uitgevoerd én de opdrachtgever Ruitenboer binnen 14 dagen na het uitvoeren van deze reparatie de opdracht geeft de ruit te vervangen, dan wordt het reeds door de opdrachtgever betaalde ter zake van die ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, op de kosten van vervanging in mindering gebracht.

In het geval de inslag op enig moment tijdens of na een door Ruitenboer uitgevoerde ruitreparatie, die door middel van een harsinjectie is uitgevoerd, vanuit de plaats van de reparatie scheurt en de opdrachtgever aan Ruitenboer de opdracht geeft om de ruit te vervangen, dan worden na voorlegging van de factuur m.b.t. de oorspronkelijke ruitreparatie, de uitgevoerde ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, in mindering gebracht op de kosten van vervanging. Deze garantie geldt enkel tegenover de initiële opdrachtgever en is niet overdraagbaar aan derden, zoals de opvolgende eigenaar van de auto.

Indien uitdrukkelijk vermeld is dat naar oordeel van Ruitenboer de ruitreparaties technisch niet mogelijk zijn of niet voldoen aan de herstelvoorwaarden vlg de APK-normen, zal Ruitenboer de schade enkel op risico van de opdrachtgever herstellen en geen duurzaam resultaat van de reparatie, die op kosten van de opdrachtgever geschiedt, garanderen. Garantie is in dit geval dus niet van toepassing.

Wanneer de opdrachtgever wenst te reclameren of de garantie wenst in te roepen, dan dient Ruitenboer eerst in gelegenheid te worden gesteld het gebrek vast te stellen en te herstellen en door hem aangetoond te worden dat de betreffende reparatie door Ruitenboer is uitgevoerd, door middel van het tonen van een originele factuur.

KLACHTEN

De opdrachtgever dient bij aflevering van de zaak, of na beëindiging van de verrichte werkzaamheden, de betreffende zaak en/of de uitgevoerde (reparatie-)werkzaamheden, het voertuig en de ruiten terstond te controleren. Zichtbare gebreken dienen direct te worden vermeld. Bij niet tijdige melding verliest de opdrachtgever alle hem toekomende rechten.

Ruitenboer heeft het recht tot inspectie en toetsing van de (reparatie-)werkzaamheden of de zaak, het voertuig of de ruit(en) waarop de klacht betrekking heeft. Hiertoe zal de opdrachtgever Ruitenboer voldoende tijd en gelegenheid geven. Wanneer het herstel van gebreken waarvoor Ruitenboer aansprakelijk is, door een derde partij zonder voorafgaande toestemming van Ruitenboer wordt uitgevoerd of zonder Ruitenboer de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen, vervalt de garantie

De rechten die de opdrachtgever aan ruitvervanging, ruitreparatie en aansprakelijkheid van deze Algemene Voorwaarden kan ontlenen, vervallen indien een ander bedrijf dan Ruitenboer werkzaamheden aan de ruit heeft verricht nadat de opdrachtgever de ruit bij Ruitenboer heeft laten herstellen of vervangen.

GARANTIE

Wij volgen de garantievoorwaarden van de BOVAG. Deze kunt u bekijken door onderstaande link aan te klikken.

1-Garantievoorwaarden BOVAG

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Ruitenboer voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming is, naar keuze van Ruitenboer, beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan. Ruitenboer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten.

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ruitenboer of haar bedrijfsleiding.

Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van Ruitenboer en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beroepen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de opdrachtgever 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

OVERMACHT

Ruitenboer is in geen geval aansprakelijk wanneer schade een gevolg is van het niet toerekenbaar tekortschieten (overmacht) door Ruitenboer in de nakoming van haar verplichtingen.

Indien Ruitenboer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Van overmacht van Ruitenboer in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

BETALING

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum (als Ruitenboer met de opdrachtgever geen andere afspraak m.b.t. de betalingstermijn heeft vastgelegd) tenzij Ruitenboer bij aflevering, bij beëindiging van haar werkzaamheden of bij het ter beschikking stellen van het voertuig betaling verlangt, in welke gevallen betaling onmiddellijk dient plaats te vinden.

De opdrachtgever c.q. verzekeringsnemer die verzekerd is tegen de kosten van deze reparatie bij een verzekeringmaatschappij, verstrekt hierbij aan Ruitenboer opdracht tot reparatie van het op de Acte van Cessie vermelde voertuig, machtigt de genoemde verzekeringmaatschappij van dit voertuig de schadepenningen rechtstreek uit te (doen) keren aan Ruitenboer en machtigt tegelijkertijd Ruitenboer tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend ten behoeve van de uitgevoerde reparatie.

Wanneer is overeengekomen dat het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan Ruitenboer betaalt, of wanneer het door deze derde aan Ruitenboer betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het bedrag te voldoen dat de opdrachtgever aan Ruitenboer is verschuldigd, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor volledige betaling aan Ruitenboer.

Voor zover nodig, verleent opdrachtgever aan Ruitenboer de volmacht om de aan Ruitenboer verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens opdrachtgever bij diens verzekeraar, volmacht, leasemaatschappij,  dan wel eigenaar van het betreffende voertuig te claimen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij tevens vanaf die datum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag ter grootte van de – in verband met de betreffende overeenkomst van toepassing zijnde – wettelijke rente vermeerderd met 2 procent.

Schiet de opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Ruitenboer. toekomende rechten uit de wet of deze Algemene Voorwaarden.

De opdrachtgever is verplicht alle door Ruitenboer in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffende vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

OVEREENKOMSTEN GESLOTEN MET CONSUMENTEN

Wanneer de overeenkomst is gesloten met een consument (te weten: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), dan zal Ruitenboer zich niet op een of meerdere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden beroepen voor zover dat in het licht van bepalingen van dwingend rechtelijk consumentenrecht, of anderszins, niet is toegestaan.

DIGITAAL

Een digitale vorm van deze Algemene Voorwaarden, via de website of mobile tablet, is even geldig en bindend.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen Ruitenboer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Ruitenboer en een opdrachtgever zullen worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter.